JC I-MART

JC imart แฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อยุคใหม่ ที่ต้องการเข้าไปช่วยเหลือผู้ประกอบการโชห่วยไทย ที่มีอยู่กว่า 300,000 ร้าน โดยการเปลี่ยนสถานะของลูกค้าให้เป็นคู่ค้าด้วยการใช้เทคโนโลยียุคใหม่ในการเข้าไปจัดการระบบทั้งออฟไลน์และออนไลน์ เปลี่ยนทุกรายจ่ายให้เป็นประโยชน์ร่วมกัน บนพื้นฐานของการเชื่อมโยงคนทุกเพศวัย ด้วยหลักแนวคิดคนรุ่นใหม่ช่วยคนรุ่นใหญ่ ให้สามารถสร้างงานสร้างอาชีพในชุมชนของตนเองได้

 รายละเอียดของการเปิด JC I-MART  >>> คลิก <<<

อีกนวัตกรรมทางการตลาดของ JC ที่คุณสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบ ด้วย ระบบ e-Wallet (Electronic-wallet)  หรือ กระเป๋าเงิน J&C ออนไลน์ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นเจ้าของสาขา J&C เคลื่อนที่

ทำไมต้องใช้ e-Wallet :

1. ไม่ต้องมีหน้าร้าน

2. ไม่ต้องมีคลังสินค้า

3. ไม่ต้องมีศูนย์กระจายสินค้า

4. ไม่ต้องลงทุนซื้อสินค้า

5. ไม่ต้องจ้างพนักงาน

6. ไม่ต้องทำบัญชี

7. ไม่ต้องวางแผนดำเนินการสาขา

รายละเอียดของการเปิด JC e-Wallet  >>> คลิก <<<

ประสบการณ์ผู้ใช้งานระบบ e-wallet  : 

2jkRR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>